Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

1. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2. Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met The Wisseloord Academy tot stand gekomen.

3. Deze overeenkomst heeft betrekking op de op de site vermelde activiteit(en) en/of artikelen.

4. De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.

5. In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

6. Tijdens alle activiteiten uitgaande van The Wisseloord Academy, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel The Wisseloord Academy als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een WA-verzekering.

7. The Wisseloord Academy is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten of verzending.

8. Aan eventuele getuigschriften, uitgaande van The Wisseloord Academy, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

9. De leerling gaat de lesovereenkomst aan met The Wisseloord Academy en kan geen aanspraak maken op een bepaalde docent.

10. Geluid-, beeldmateriaal & social media: Ondertekende gaat ermee akkoord dat het niet is toegestaan foto’s,

filmpjes en ander beeld- en/of geluidsmateriaal die tijdens lessen, concerten of andere evenementen van de MAS zijn gemaakt, openbaar te maken in welke hoedanigheid dan ook zonder schriftelijke toestemming van de Wisseloord Academy. Ondergetekende gaat hierbij ook akkoord dat de Wisseloord Academy beeld- en geluidsmateriaal van leerlingen mag gebruiken voor promotionele doeleinden. Zo niet, dan dient de ondertekende een schriftelijk bericht hierover te sturen aan de Wisseloord Academy binnen een maand nadat de inschrijving is voltooid.

INSCHRIJVEN

1. Inschrijven is alleen en uitsluitend mogelijk via onze inschijformulier. 

2. Het is niet mogelijk om telefonisch in te schrijven.

3. Het is niet mogelijk gratis of tegen betaling één of meerdere lessen als proefles te volgen.

4. Een inschrijving geschiedt voor de volledige activiteit en is bindend.

5. De datum waarop The Wisseloord Academy de inschrijving ontvangt, is bepalend voor plaatsing in de activiteit.

6. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

7. De activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelnemers, zulks ter beoordeling van The Wisseloord Academy.

8. Voor alle activiteiten geldt: vol is vol.

9. Introducés zijn niet toegestaan en worden te allen tijde geweigerd.

10. Het is niet toegestaan lessen te volgen in een andere groep, bij een andere docent of op een andere locatie. Gemiste lessen en/of excursies kunnen niet worden ingehaald zonder akkoord van de Directie van de Wisseloord Academy.

11. Lessen zijn persoonsgebonden en kunnen niet overgedragen worden aan derden.

12. Definitief les nemen: Indien de leerling besluit om definitief les te volgen en het inschrijfformulier heeft ondertekend treden de algemene voorwaarden in werking. Dit betekent dat de leerling akkoord gaat met de betaling van het lesgeld aangegeven zoals in deze algemene voorwaarden tot wederopzegging.

LESSEN

Aantal lessen per lesjaar: Bij The Wisseloord Academy bestaat een cursusjaar uit 30 lesweken + 3 weken examen voor de vol cursus. 

BETALEN

1. De leerling gaat akkoord met de betaling aan The Wisseloord Academy van de verschuldigde lesgelden.

2. Het lesgeld dient altijd vóór de eerste dag van de les/cursus/masterclass overgeschreven te zijn. Indien de betaling niet tijdig is ontvangen behoudt The Wisseloord Academy zich het recht voor om de leerling per direct uit te schrijven. 

3. Betaling bij The Stichting Wisseloord House Of Music is mogelijk via Bank Transfer naar Wisseloord BV NL24ABNA0606961720.

4. De deelnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting.

5. In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan The Wisseloord Academy de deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.

6. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer.

7. Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald.

8. Terugboeken lesgeld: Bij het terugboeken van lesgeld zonder vooraf overlegd te hebben met de administratie

wordt er per terugboeking € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.

VERZUIM EN TUSSENTIJDS BEËINDIGEN

1. Het verzuim van lessen geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.

2. Bij verminderde validiteit dient u ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kunt u na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.

ANNULEREN

1. Voor onze cursussen geldt geen herroepingsrecht, het is daarom niet mogelijk om gekochte cursussen te annuleren of te ruilen zonder expliciet akkoord van de directie van The Wisseloord Academy.
2. Bij overmacht wordt geen geld terug gegeven aan een bezoeker.

OPZEGGING 

Opzegging kan alléén gescheiden per e-mail gericht aan de administratie van The Wisseloord Academy : [email protected]

De opzegtermijn voor een “Module” of “Masterclass” is 1 week voor de “Module” of “Masterclass”. 

Mondelinge opzegging of bij docenten worden niet gehonoreerd door The Wisseloord Academy waardoor de lesovereenkomst evenals betalingsplicht van kracht blijven. Opzegging kan pas gehonoreerd worden zodra alle lesgelden zijn voldaan. 

Bij langdurige ziekte of een ongeval kan het lidmaatschap voor een Vol Cursus tijdelijk worden stopgezet na overhandiging van een doktersverklaring.

Uitzonderingen worden gemaakt in geval van onverwachte ziekenhuisopname of overlijden.

WIJZIGINGEN

1. The Wisseloord Academy behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, docent etc.) zonder restitutie van gelden.

2. The Wisseloord Academy is gerechtigd om een activiteit af te gelasten. The Wisseloord Academy is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

3. Ondergetekende verklaart hierbij wijzigingen in gegevens (adres, tel, email) tijdig door te geven. Gemaakte kosten door het niet (tijdig) doorgeven van wijzigingen worden verhaald op de leerling.

Persoonsgegevens en geheimhouding

1. The Wisseloord Academy en haar medewerkers behandelen alle informatie die door deelnemers wordt verstrekt, zoals persoonlijke en bedrijfssituaties, als vertrouwelijk. Deze informatie wordt alleen gebruikt in de beslotenheid van de groep en classrooms.

DISCLAIMER

The Wisseloord Academy kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.

Complaints

At the Wisseloord Academy we place the quality of our education and the happiness of our students at the top of our priorities. 

This goes by pair with the status and name of Wisseloord in the dutch and international musical landscape.

In case of conflicts, disagreement or complaints, concerning the teachers or lessons, the students or their legal representant can reach out with a clear description of the issue to the study coordinator at the following email : [email protected].

We will react within 21 days after reception of the message.

For complaints concerning the Academy in general, complaints can be address to the director at the following email : [email protected].

For complaints concerning the Stichting Wisseloord House Of Music, complains can be addressed to the board at [email protected]

All complaints will be treated confidentially.